Thời hạn visa có thể xin cho Tổng giám đốc người Nhật tối đa là bao lâu?

13/02/2023


Câu hỏi:

Công ty chúng tôi đang muốn xin visa nhập cảnh vào Việt Nam cho 01 bác người Nhật là Tổng giám đốc của công ty. Bác cũng là Chủ sở hữu của công ty và góp 2 tỷ đồng vào vốn điều lệ của công ty. Vậy cho tôi hỏi: Thời hạn visa có thể xin cho bác tối đa là bao lâu?

Trả lời: 

Theo như thông tin bạn cung cấp, chúng tôi nhận định rằng:

Bác người Nhật mà bên bạn mong muốn xin visa nhập cảnh vào Việt Nam là chủ sở hữu, tổng giám đốc của công ty; nói cách khác bác là nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Vì vậy căn cứ theo quy định tại Khoản 7 Điều 8, Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 thì Thị thực để xin cho bác, ký hiệu là ĐT.
Khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2019 quy định:

  • 7a. ĐT1 – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên hoặc đầu tư vào ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư do Chính phủ quyết định.
  • 7b. ĐT2 – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng hoặc đầu tư vào ngành, nghề khuyến khích đầu tư phát triển do Chính phủ quyết định.
  • 7c. ĐT3 – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 03 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng.
  • 7d. ĐT4 – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị dưới 03 tỷ đồng;

4. Thị thực ký hiệu NG1, NG2, NG3, NG4, LV1, LV2, ĐT4, DN1, DN2, NN1, NN2, NN3, DH, PV1, PV2 và TT có thời hạn không quá 12 tháng.
Như vậy, với số vốn góp tại công ty bạn là 2 tỷ đồng, căn cứ theo các quy định trên, bác người Nhật sẽ thuộc diện xin cấp Thị thực ký hiệu ĐT4; thời hạn của thị thực ĐT4 là không quá 12 tháng.