Theo từng giai đoạn phát triển, với tầm nhìn chiến lược sâu và rộng, đầu tư có trọng điểm, chúng tôi đã lần lượt triển khai mở rộng ngành nghề kinh doanh một cách có chọn lọc và bước đầu đã thu được những thành công nhất định.

3. Vận tải - sửa chữa xe


N&V Bridge cung cấp dịch vụ điều tra và nghiên cứu thị trường với nội dung cụ thể như: Lập các báo cáo, phân tích về tình hình thực tế và tiềm năng của thị trường; điều tra doanh nghiệp,...

4. Bất động sản


Kinh doanh bất động sản đang là lĩnh vực hot hiện nay và là một trong những động lực quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế thế giới nói chung và N&V Bridge Group nói riêng.