Theo từng giai đoạn phát triển, với tầm nhìn chiến lược sâu và rộng, đầu tư có trọng điểm, chúng tôi đã lần lượt triển khai mở rộng ngành nghề kinh doanh một cách có chọn lọc và bước đầu đã thu được những thành công nhất định.

2.1 Đồ họa thiết kế


Dịch vụ tư vấn đầu tư và tư vấn quản trị doanh nghiệp tại N&V Bridge Group bao gồm: tư vấn phân tích rủi ro vận hành doanh nghiệp tại Việt Nam, tư vấn hoạch định chiến lược phát triển, chiến lược kinh doanh.

2.2 IT - Phần mềm


N&V Bridge Group cung cấp dịch vụ tư vấn quản trị nhân sự chuyên nghiệp bao gồm các hạng mục như tư vấn pháp lý liên quan đến vấn đề lao động, tư vấn bảo hiểm cho người lao động, lập khung bảng lương, KPI cho nhân viên...

2.3 Sản xuất gia công


Chúng tôi cung cấp các dịch vụ Marketing & Branding Sản phẩm, doanh nghiệp với các hạng mục cụ thể như tư vấn hoạch định chiến lược truyền thông – marketing và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, dịch vụ, doanh nghiệp