Theo từng giai đoạn phát triển, với tầm nhìn chiến lược sâu và rộng, đầu tư có trọng điểm, chúng tôi đã lần lượt triển khai mở rộng ngành nghề kinh doanh một cách có chọn lọc và bước đầu đã thu được những thành công nhất định.

2.2 Dịch vụ tư vấn quản trị nhân sự


N&V Bridge Group cung cấp dịch vụ tư vấn quản trị nhân sự chuyên nghiệp bao gồm các hạng mục như tư vấn pháp lý liên quan đến vấn đề lao động, tư vấn bảo hiểm cho người lao động, lập khung bảng lương, KPI cho nhân viên...