Vấn đề thường gặp về Thủ tục nhập khẩu tại chỗ – Dịch vụ đại lý hải quan

11/08/2019


Tình huống: Công ty tôi là doanh nghiệp chế xuất chuyên sản xuất hàng may mặc để xuất khẩu nay có nhu cầu nhập khẩu từ nội địa máy đóng nút quần áo do Việt Nam sản xuất (01 máy sản xuất tháng 11/2017; 01 máy sản xuất tháng 03/2018) nhưng đã qua sử dụng từ doanh nghiệp trong nước, vậy khi làm thủ tục nhập khẩu công ty phải làm thủ tục kiểm tra chất lượng, giám định năm sản xuất hay không?

Giải quyết: 

Trường hợp công ty nếu không thuộc các trường hợp không áp dụng đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng quy định tại Quyết định dưới đây.
Căn cứ Quyết định 18/2019/QĐ-Ttg quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. Theo đó, tại khoản 2 điều 1 Quyết định 18/2019/QĐ-Ttg quy định:
“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
2. Quyết định này không áp dụng đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng trong các trường hợp sau đây:
a) Quá cảnh; trung chuyển hàng hóa;
b) Kinh doanh chuyển khẩu;
c) Kinh doanh tạm nhập, tái xuất;
d) Các hình thức tạm nhập, tái xuất khác quy định tại Điều 15 và tạm xuất, tái nhập quy định tại Điều 17 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương (trừ trường hợp tạm nhập, tái xuất thực hiện các hợp đồng gia công; trường hợp nhập khẩu để sản xuất, thi công thực hiện các dự án đầu tư);
đ) Thực hiện hợp đồng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng với thương nhân nước ngoài;
e) Mua bán giữa các doanh nghiệp trong khu chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan; doanh nghiệp trong khu chế xuất bán tài sản thanh lý vào nội địa;
g) Nhận chuyển giao từ đối tác nước ngoài sau khi hết hạn hợp đồng gia công, hợp đồng thuê mua tài chính; thay đổi mục đích sử dụng chuyển tiêu thụ nội địa sau khi hết hạn tạm nhập để thi công công trình hoặc tạm nhập theo hình thức thuê, mượn để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài; chuyển giao giữa các doanh nghiệp thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài;
h) Phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ mà trong nước chưa sản xuất được; phục vụ nhiệm vụ an ninh, quốc phòng theo yêu cầu của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực;
i) Máy móc, thiết bị thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) do các bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
k) Máy móc, thiết bị thuộc lĩnh vực chuyên ngành mà các bộ, cơ quan ngang bộ đã có văn bản quy phạm pháp luật để quản lý.”