Vấn đề mở tờ khai lô hàng nhập khẩu nhiều Bill

14/03/2023


Tình huống:
Một lô hàng có 2 Bill cho 2 container hàng nhưng chung chuyến tàu, chung người bán, người nhận hàng, cùng ngày hàng đến thì có thể mở 1 tờ khai nhập khẩu được không?

Giải đáp:

Căn cứ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, trường hợp nhiều vận đơn khai trên một tờ khai hải quan thì người khai hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này.

Theo hướng dẫn tại chỉ tiêu 1.26 mẫu số 01 Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC thì chỉ tiêu số vận đơn (số B/L, số AWB v.v.) được mô tả như sau: (1) Nhập số vận đơn bao gồm cả phần số, phần chữ và các kí tự đặc biệt (nếu có) (số B/L, AWB, vận đơn đường sắt).

Lưu ý: Đối với B/L và AWB có thể nhập đến 05 số vận đơn nhưng hàng hóa thuộc các số vận đơn này phải của cùng một người gửi hàng, cùng một người nhận hàng, cùng tên phương tiện vận tải, vận chuyển trên cùng một chuyến và có cùng ngày hàng đến.

Như vậy, với trường hợp trên 1 lô hàng có 2 bill cùng một người gửi hàng, cùng người nhận hàng, cùng vận tải trên 1 chuyến và có cùng ngày hàng đến có thể mở 1 tờ khai nhập khẩu.