Những lưu ý khi nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng

24/03/2023


Theo quyết định 18/2019/QGG-TTg và sửa đổi bổ sung tại quyết định 28/2022 

Máy móc, thiết bị đã qua sử dụngI. Các trường hợp không thuộc phạm vi áp dụng:

 1. Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng có mã hàng hóa (mã HS) không thuộc chương 84,85.
 2. Quá cảnh; trung chuyển hàng hóa;
 3. Kinh doanh chuyển khẩu;
 4. Kinh doanh tạm nhập, tái xuất; Các hình thức tạm nhập, tái xuất khác.
 5. Thực hiện hợp đồng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng với thương nhân nước ngoài;
 6. Mua bán giữa các doanh nghiệp trong khu chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan; doanh nghiệp trong khu chế xuất bán tài sản thanh lý vào nội địa;
 7. Nhận chuyển giao từ đối tác nước ngoài sau khi hết hạn hợp đồng gia công, hợp đồng thuê mua tài chính; thay đổi mục đích sử dụng chuyển tiêu thụ nội địa sau khi hết hạn tạm nhập để thi công công trình hoặc tạm nhập theo hình thức thuê, mượn để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài; chuyển giao giữa các doanh nghiệp thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài;
 8. Phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ mà trong nước chưa sản xuất được; phục vụ nhiệm vụ an ninh, quốc phòng theo yêu cầu của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực;
 9. Máy móc, thiết bị thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) do các bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
 10. Máy móc, thiết bị thuộc lĩnh vực chuyên ngành mà các bộ, cơ quan ngang bộ đã có văn bản quy phạm pháp luật để quản lý.

II. Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu khi đáp ứng các tiêu chí sau:

 1. Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm. Đối với máy móc, thiết bị thuộc một số lĩnh vực cụ thể, tuổi thiết bị được quy định chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này.

Trong trường hợp tuổi của máy móc đã vượt quá số năm trong quy định nhưng hiệu suất làm viêc vẫn đạt ít nhất là 85% so với hiệu suất ban đầu và doanh nghiệp đang tiến hành hoạt động sản xuất trong nước thì vẫn được nhập khẩu.

 1. Được sản xuất theo tiêu chuẩn:
 2. a) Phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường;
 3. b) Trường hợp không có QCVN liên quan đến máy móc, thiết bị nhập khẩu, thì máy móc, thiết bị nhập khẩu phải được sản xuất phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật của tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.
 4. Tuổi thiết bị = Năm nhập khẩu – Năm sản xuất.

III. Hồ sơ nhập khẩu:

 1. Hồ sơ nhập khẩu theo quy định của Luật Hải quan,
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đóng dấu của doanh nghiệp. Trường hợp nhập khẩu theo ủy thác thì phải có văn bản ủy thác nhập khẩu;
 3. Catalog (nếu có)… và các chứng từ khác nếu hải quan yêu cầu.
 4. Giấy xác nhận của nhà sản xuất về năm sản xuất, tiêu chuẩn máy móc thiết bị đáp ứng các tiêu chí và có xác nhận của lãnh sự quán Việt Nam tại nước đó.

Hoặc Chứng thư giám định (có thể nộp trước đăng kí dịch vụ giám định để mang hàng về bảo quản).

 1. Nếu như trong trường hợp máy móc đã có số tuổi vượt mức quy định nhưng vẫn có hiệu suất trên 85%, doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cho phép nhập khẩu về Bộ Khoa học và Công nghệ để được xem xét, giải quyết.

v, Trình tự nhập khẩu

 1. Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ nhập khẩu và tài liệu quy định tại khoản 1 Điều 8 nghị định 18/2019/QĐ-TTg về Cơ quan hải quan, nơi đăng ký tờ khai hải quan;
 2. Trường hợp nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng mà tại thời điểm nộp hồ sơ nhập khẩu doanh nghiệp không có giấy xác nhận của nhà sản xuất theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8, chưa có chứng thư giám định, doanh nghiệp được đưa hàng hóa về bảo quản sau khi nộp Cơ quan hải quan văn bản đăng ký dịch vụ giám định máy móc có xác nhận của một tổ chức giám định;

+ Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày đưa máy móc về bảo quản, doanh nghiệp phải nộp Cơ quan hải quan chứng thư giám định. Cơ quan hải quan chỉ làm thủ tục thông quan theo quy định khi hồ sơ nhập khẩu và tài liệu đầy đủ, hợp lệ và chứng thư giám định ghi kết luận máy móc đã qua sử dụng đáp ứng yêu cầu.

+ Trường hợp kết quả giám định máy móc không đáp ứng yêu cầu, doanh nghiệp bị xử lý theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

 

, Có được nhập khẩu máy móc cũ để kinh doanh thương mại?

Căn cứ khoản 3 Điều 4 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg quy định về nguyên tắc quản lý việc nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng như sau:

“Chỉ cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tại Việt Nam.”

Như vậy, không được sử dụng máy móc đã qua sử dụng cho mua bán kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

VI. Quy trình nhập máy móc, thiết bị cũ

 Quy trình nhập máy móc, thiết bị cũ chương tại chương 84,85 ( Số: 18/2019/QGG-TTg & 28/2022/NĐ-CP)