Tư vấn Kế toán – Thuế – Tài chính – Đầu tư

Mô tả dịch vụ

1. Dịch vụ tư vấn thuế
2. Tư vấn, lập hồ sơ xác định giá thị trường trong giao dịch liên kết
3. Dịch vụ tư vấn kế toán
4. Tư vấn tài chính – đầu tư

Mô tả dịch vụ

1. Dịch vụ tư vấn thuế:

 • Tư vấn thuế trọn gói; Lập kế hoạch và cấu trúc thuế
 • Soát xét tờ khai và đánh giá việc tuân thủ nghĩa vụ thuế
 • Tư vấn kê khai và nộp thuế
 • Tư vấn hoàn thuế; lập hồ sơ giải trình và xin hoàn thuế
 • Hỗ trợ quyết toán thuế
 • Tư vấn thực hiện các quy định về tránh đánh thuế hai lần
 • Tư vấn về các ảnh hưởng về thuế đối với các hợp đồng tương lai, các quyết định tài chính
 • Tư vấn ưu đãi thuế
 • Đại diện cho Khách hàng làm việc với cơ quan thuế
 • Hỗ trợ cập nhật các thay đổi về chính sách thuế
 • Các dịch vụ tư vấn thuế khác

2. Tư vấn, lập hồ sơ xác định giá thị trường trong giao dịch liên kết

 • Hỗ trợ các nghĩa vụ tuân thủ (lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết bao gồm hồ sơ quốc gia, hồ sơ tập đoàn toàn cầu và tờ khai giao dịch liên kết).
 • Lập/ Soát xét xác chứng từ và chính sách hỗ trợ liên quan đến việc xác định giá giao dịch liên kết.
 • Hỗ trợ đàm phán trường hợp doanh nghiệp bị kiểm tra về xác định giá giao dịch liên kết.
 • Cập nhật các quy định về giá chuyển nhượng trong giao dịch liên kết.

3. Dịch vụ tư vấn kế toán

 • Ghi chép và lưu trữ sổ sách kế toán; Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán
 • Tư vấn lập báo cáo tài chính
 • Tư vấn chuyển đổi báo cáo tài chính theo IFRS
 • Tư vấn lựa chọn phương pháp kế toán và hoàn thiện hệ thống kế toán
 • Các dịch vụ khác về kế toán theo yêu cầu

4. Tư vấn tài chính – đầu tư

 • Tư vấn thành lập và quản lý doanh nghiệp
 • Tư vấn thiết lập cơ chế tài chính nội bộ
 • Soát xét các báo cáo tài chính cho mục đích mua – bán – sáp nhập
 • Tư vấn thủ tục mua – bán, giải thể doanh nghiệp
 • Các dịch vụ tư vấn tài chính và đầu tư khác

Case study


N&V Bridge Group đã và đang là đối tác tư vấn kế toán – thuế cho các khách hàng lớn trong các loại hình doanh nghiệp thương mại – dịch vụ, sản xuất, nhà hàng, khách sạn… Trong đó nổi bật là dịch vụ tư vấn, lập hồ sơ khai thuế, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, thuế nhà thầu, dịch vụ hoàn thuế, quyết toán thuế…

Đặc biệt bộ phận còn kết hợp với hải quan giúp rất nhiều doanh nghiệp chế xuất cung cấp số liệu, tư vấn định mức, lập hồ sơ giải trình số liệu khi doanh nghiệp có quyết định thanh tra của cơ quan hải quan.

Trong gần 10 năm hoạt động, công ty đã tư vấn kế toán – thuế cho gần 200 dự án lớn, nhỏ khác nhau.

Các thông tư nghị định


Thuế Giá trị gia tăng

Thông tư 82/2018/TT-BTC sửa đổi thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng

Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi thông tư 39/2014/TT-BTC 

Văn bản hợp nhất 06/VBHN/BTC/2017 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng

Thông tư 31/2017/TT-BTC sửa đổi 99/2016/TT-BTC quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/Nghi-dinh-100-2016-ND-CP-huong-dan-Luat-thue-gia-tri-gia-tang-thue-tieu-thu-dac-biet-quan-ly-thue-sua-doi-318277.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/Thong-tu-99-2016-TT-BTC-huong-dan-quan-ly-hoan-thue-gia-tri-gia-tang-317362.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/Thong-tu-130-2016-TT-BTC-huong-dan-100-2016-ND-CP-huong-dan-Luat-Thue-gia-tri-gia-tang-Quan-ly-thue-321858.aspx

Thuế TNDN

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/Thong-tu-71-2019-TT-BTC-bai-bo-Thong-tu-116-2012-TT-BTC-426041.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-43-2019-TT-BTC-huong-dan-quy-dinh-tai-khoan-4-Dieu-24-Nghi-dinh-82-2018-ND-CP-419120.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-13-2019-ND-CP-quy-dinh-doanh-nghiep-khoa-hoc-va-cong-nghe-325043.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-25-2018-TT-BTC-huong-dan-Nghi-dinh-146-2017-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-100-2016-ND-CP-372596.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-12-2016-TTLT-BKHCN-BTC-noi-dung-chi-quan-ly-quy-phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-doanh-nghiep-318174.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/Thong-tu-61-2016-TT-BTC-thu-nop-quan-ly-loi-nhuan-co-tuc-chia-cho-von-nha-nuoc-dau-tu-tai-doanh-nghiep-308780.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-36-2016-TT-BTC-thue-to-chuc-ca-nhan-tim-kiem-tham-do-khai-thac-dau-khi-304306.aspx

Thuế TNCN

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/Thong-tu-42-2019-TT-BTC-bai-bo-Thong-tu-128-2014-TT-BTC-huong-dan-giam-thue-thu-nhap-ca-nhan-419075.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-06-2017-TT-BTC-sua-doi-156-2013-TT-BTC-huong-dan-Luat-Quan-ly-thue-338380.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-97-2016-TT-BTC-thu-tuc-mien-thue-thu-nhap-ca-nhan-lam-viec-co-quan-dai-dien-to-chuc-quoc-te-318171.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-96-2016-TT-BTC-ho-so-thu-tuc-mien-thue-thu-nhap-ca-nhan-doi-chuyen-gia-nuoc-ngoai-2016-318172.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/Thong-tu-95-2016-TT-BTC-dang-ky-thue-318631.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Van-ban-hop-nhat-05-VBHN-BTC-thong-tu-huong-dan-luat-thue-thu-nhap-ca-nhan-sua-doi-65-2013-ND-CP-2016-306879.aspx

Thuế TTĐB

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Van-ban-hop-nhat-26-VBHN-BTC-2019-Nghi-dinh-huong-dan-Luat-Thue-tieu-thu-dac-biet-413842.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/Nghi-dinh-14-2019-ND-CP-huong-dan-Luat-thue-Tieu-thu-dac-biet-Luat-Thue-tieu-thu-dac-biet-sua-doi-280013.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-82-2015-TT-BTC-bai-bo-Thong-tu-39-2008-TT-BTC-huong-dan-phi-bao-ve-moi-truong-277371.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-152-2011-TT-BTC-huong-dan-Nghi-dinh-67-2011-ND-CP-huong-dan-Luat-thue-131987.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/Luat-thue-bao-ve-moi-truong-2010-115247.aspx

 Thuế XNK

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xuat-nhap-khau/Nghi-dinh-134-2016-ND-CP-huong-dan-Luat-thue-xuat-khau-thue-nhap-khau-323602.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Nghi-dinh-122-2016-ND-CP-bieu-thue-xuat-nhap-khau-uu-dai-danh-muc-hang-hoa-muc-thue-ngoai-han-ngach-321066.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xuat-nhap-khau/Thong-tu-51-2016-TT-BTC-sua-doi-thue-suat-thue-nhap-khau-uu-dai-sat-thep-san-xuat-tanh-lop-xe-306860.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/Thong-tu-48-2016-TT-BTC-sua-doi-muc-thue-suat-thue-nhap-khau-uu-dai-doi-voi-mot-so-mat-hang-xang-dau-306002.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xuat-nhap-khau/Thong-tu-31-2016-TT-BTC-bo-sung-mat-hang-dung-moi-N-Hexan-chuong-98-cua-bieu-thue-nhap-khau-uu-dai-303599.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/Thong-tu-25-2016-TT-BTC-sua-doi-muc-thue-suat-thue-nhap-khau-uu-dai-diamoni-phosphat-2016-303349.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xuat-nhap-khau/Thong-tu-05-2016-TT-BTC-sua-doi-muc-thue-suat-thue-nhap-khau-uu-dai-hang-hoa-moi-truong-301298.aspx

Chính sác thuế, Luật quản lý thuế

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-66-2019-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-110-2015-TT-BTC-giao-dich-dien-tu-linh-vuc-thue-426342.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/Luat-quan-ly-thue-2019-387595.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/Thong-tu-87-2018-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-215-2013-TT-BTC-huong-dan-cuong-che-thue-369935.aspx

Các loại thuế khác, phí và lệ phí

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Van-ban-hop-nhat-32-VBHN-BTC-2019-ve-thue-Bao-ve-moi-truong-417394.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/Van-ban-hop-nhat-25-VBHN-BTC-2019-Nghi-dinh-ve-le-phi-truoc-ba-415398.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/Nghi-dinh-20-2019-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-140-2016-ND-CP-ve-le-phi-truoc-ba-392823.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/Thong-tu-44-2017-TT-BTC-khung-gia-tinh-thue-tai-nguyen-co-tinh-chat-ly-hoa-giong-nhau-350023.aspx

Nhân sự chuyên trách


Tạ Thị Thơm

Phó giám đốc tài chính

Bà Tạ Thị Thơm tốt nghiệp cử nhân Khoa Kế toán - Kiểm toán trường Đại học Thương mại Hà Nội. Bà đã có kinh nghiệm 7 năm trong lĩnh vực tư vấn kế toán, thuế tại công ty TNHH N&V Bridge, từng làm việc với các đối tác lớn ở cả Nhật Bản và Việt Nam. Nhờ có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực tư vấn kế toán - thuế cho hàng trăm doanh nghiệp, đối tác nên bà cũng là người truyền lửa, chia sẻ kinh nghiệm được đội ngũ nhân sự trẻ yêu mến và kính trọng. Các dự án tiêu biểu đã tham gia như sau:

 •  Cung cấp dịch vụ Kế toán - Thuế cho Khách hàng tại Mộc Châu, Sơn La - hoạt động theo mô hình khép kín từ ươm giống - trồng chè - sản xuất Matcha theo công nghệ Nhật Bản và xuất khẩu đi các nước trên thế giới. Đây là 1 trong những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thực hiện sản xuất theo nhiều công đoạn, đặt trụ sở tại địa bàn kinh tế khó khăn, được hưởng rất nhiều các ưu đãi thuế theo quy định của Nhà nước. Để đảm bảo tính chính xác từ việc xác định quy trình sản xuất, tính giá thành, xác định đối tượng chịu thuế, thuế suất của từng công đoạn đến giải trình hồ sơ ưu đãi thuế, hoàn thuế và đặc biệt vẫn đảm bảo hồ sơ phản ánh đúng bản chất nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu quản lý của Ban giám đốc cũng như việc Thanh tra của cơ quan thuế, cơ quan Hải quan,...thì công việc yêu cầu kế toán không những nắm vững chuyên môn kế toán - thuế mà kế toán phải có kỹ năng khai thác, làm việc với các bộ phận chuyên môn của khách hàng để hiểu rõ từng công đoạn, từng quy trình sản xuất và bản chất hoạt động của doanh nghiệp. Thành quả đạt được: Hoàn thiện việc rà soát, quy chuẩn toàn bộ hồ sơ, chứng từ, số liệu kế toán cho Khách hàng trong vòng 3 năm trước năm thực hiện dịch vụ, xin hoàn thuế GTGT thành công theo định kỳ, bảo vệ được số liệu đã tư vấn cho khách hàng khi cơ quan thuế thanh tra.
 • Tư vấn cho khách hàng tại Đà Nẵng - khách hàng có công ty mẹ được niêm yết trên thị trường chứng khoán tại Nhật, hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện tiệc cưới và kinh doanh nhà hàng tiệc cưới. Cổ đông chính của dự án là công ty lớn tại Nhật, nên dự án tại Đà Nẵng chịu sự kiểm soát và yêu cầu rất cao trong việc giải trình hồ sơ, hạn chế sai xót và rủi ro trong quá trình hoạt động. Hầu hết các nghiệp vụ tư vấn phát sinh đều là các nghiệp vụ khó liên quan đến giao dịch giữa các công ty con của tập đoàn, thuế nhà thầu nước ngoài, thuế thu nhập cá nhân của người lao động là người nước ngoài,...
 • Hoàn thành bộ hồ sơ xác định giá trị thị trường trong giao dịch liên kết cho Khách hàng 100% vốn Nhật Bản tại Bắc Giang - một trong những báo cáo mang tính chất toàn cầu, chịu sự giám sát chặt chẽ của Tổng cục thuế. Hồ sơ được hoàn thiện, đảm bảo các thông tin dữ liệu của các công ty so sánh được lựa chọn ở tỷ suất lợi nhuận thuần phù hợp với tỷ suất lợi nhuận của Khách hàng.
 • Kết hợp làm việc với bộ phận Xuất nhập khẩu trong việc Phục vụ kiểm tra sau thông quan của cơ quan Hải Quan dành cho các doanh nghiệp chế xuất. Lĩnh vực hoạt động của khách hàng: sản xuất các linh kiện của xe ôtô, môtô; gia công, lắp ráp và đóng gói các linh kiện. Với số lượng bộ chứng từ xuất nhập khẩu lên đến hơn 10.000 bộ, đã hỗ trợ khách hàng thành công trong việc giải trình số liệu, định mức và được cơ quan Hải quan thông qua.

Phương châm làm việc: Tận tâm - Bảo mật – Chuyên nghiệp (Làm việc bằng Tâm, giữ gìn Bảo mật thông tin Khách hàng, giải quyết công việc bằng tác phong chuyên nghiệp).

Contact

Email: [email protected]

 

Vũ Thị Thu Hải

Kế toán trưởng nội bộ

Tốt nghiệp khoa Tài chính - Ngân hàng Học viện tài chính năm 2007. Đến nay bà đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn

- Từ 01/2008 - 03/2016: ngân hàng SeABank. Chức vụ: Kế toán nội bộ -> Kiểm soát sau
- Từ 03/2016 - 03/2018: Công ty TNHH Tư vấn Việt Luật. Chức vụ: Kế toán trưởng
- Từ 03/2018 - 07/2019: Công ty TNHH HIB Việt Nam. Chức vụ: Kế toán trưởng
Và hiện tại bà đang giữ chức vụ Kế toán trưởng nội bộ tại Công ty TNHH N&V Bridge. 

Phương châm làm việc: Trung thực- Tận tâm- Tốc độ.

Contact
Email: [email protected]

Nguyễn Đình Thắng

Tư vấn tài chính - M&A

Tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, chuyên nghành Điện tử viễn thông và chuyên nghành Quản lý tài chính; tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính ngân hàng - Đại học Paris Deauphine & ESCP (Pháp).

Ông Thắng có kinh nghiệm làm việc dày dặn trong suốt hơn 10 năm qua ở các vị trí:

2005-2009: Cán bộ ngân hàng Techcombank
2009-2014: Trợ lý TGĐ, Chánh VP TGĐ, Trưởng phòng QLDA - Ngân hàng VPBank
2012-2014: Giám đốc điều hành Văn phòng Công chứng Kinh Đô
2014-nay: Giám đốc chi nhánh Hồ Gươm - Ngân hàng TPBank.
2018-nay: Thành viên HĐQT Công ty CP đầu tư Long Giang (Hà Nội)
2019: Thành viên Ban điều hành Công ty CP đầu tư BĐS The Sang (Đà Nẵng)

Hiện tại, ông cũng là nhân sự chuyên trách dịch vụ tư vấn tài chính, tư vấn M&A tại Công ty TNHH N&V Bridge.