Dịch vụ đại lý Thuế -Kế toán – Tài chính

Mô tả dịch vụ

1. Dịch vụ tư vấn thuế
2. Tư vấn, lập hồ sơ xác định giá thị trường trong giao dịch liên kết
3. Dịch vụ tư vấn kế toán
4. Tư vấn tài chính – đầu tư

Mô tả dịch vụ 1. Dịch vụ tư vấn thuế:
 • Tư vấn thuế trọn gói; Lập kế hoạch và cấu trúc thuế
 • Soát xét tờ khai và đánh giá việc tuân thủ nghĩa vụ thuế
 • Tư vấn kê khai và nộp thuế
 • Tư vấn hoàn thuế; lập hồ sơ giải trình và xin hoàn thuế
 • Hỗ trợ quyết toán thuế
 • Tư vấn thực hiện các quy định về tránh đánh thuế hai lần
 • Tư vấn về các ảnh hưởng về thuế đối với các hợp đồng tương lai, các quyết định tài chính
 • Tư vấn ưu đãi thuế
 • Đại diện cho Khách hàng làm việc với cơ quan thuế
 • Hỗ trợ cập nhật các thay đổi về chính sách thuế
 • Các dịch vụ tư vấn thuế khác
2. Tư vấn, lập hồ sơ xác định giá thị trường trong giao dịch liên kết
 • Hỗ trợ các nghĩa vụ tuân thủ (lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết bao gồm hồ sơ quốc gia, hồ sơ tập đoàn toàn cầu và tờ khai giao dịch liên kết).
 • Lập/ Soát xét xác chứng từ và chính sách hỗ trợ liên quan đến việc xác định giá giao dịch liên kết.
 • Hỗ trợ đàm phán trường hợp doanh nghiệp bị kiểm tra về xác định giá giao dịch liên kết.
 • Cập nhật các quy định về giá chuyển nhượng trong giao dịch liên kết.
3. Dịch vụ tư vấn kế toán
 • Ghi chép và lưu trữ sổ sách kế toán; Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán
 • Tư vấn lập báo cáo tài chính
 • Tư vấn chuyển đổi báo cáo tài chính theo IFRS
 • Tư vấn lựa chọn phương pháp kế toán và hoàn thiện hệ thống kế toán
 • Các dịch vụ khác về kế toán theo yêu cầu
4. Tư vấn tài chính - đầu tư
 • Tư vấn thành lập và quản lý doanh nghiệp
 • Tư vấn thiết lập cơ chế tài chính nội bộ
 • Soát xét các báo cáo tài chính cho mục đích mua - bán - sáp nhập
 • Tư vấn thủ tục mua - bán, giải thể doanh nghiệp
 • Các dịch vụ tư vấn tài chính và đầu tư khác

Case study


N&V Bridge Group đã và đang là đối tác tư vấn kế toán - thuế cho các khách hàng lớn trong các loại hình doanh nghiệp thương mại - dịch vụ, sản xuất, nhà hàng, khách sạn… Trong đó nổi bật là dịch vụ tư vấn, lập hồ sơ khai thuế, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, thuế nhà thầu, dịch vụ hoàn thuế, quyết toán thuế... Đặc biệt bộ phận còn kết hợp với hải quan giúp rất nhiều doanh nghiệp chế xuất cung cấp số liệu, tư vấn định mức, lập hồ sơ giải trình số liệu khi doanh nghiệp có quyết định thanh tra của cơ quan hải quan. Trong gần 10 năm hoạt động, công ty đã tư vấn kế toán - thuế cho gần 200 dự án lớn, nhỏ khác nhau.

Các thông tư nghị định


Thuế Giá trị gia tăng Thuế TNDN Thuế TNCN Thuế TTĐB  Thuế XNK Chính sác thuế, Luật quản lý thuế Các loại thuế khác, phí và lệ phí

Nhân sự chuyên trách