Dịch vụ đại lý hải quan

Mô tả dịch vụ

  • Kiểm tra bộ chứng từ kê khai hải quan của bộ phận Xuất nhập khẩu.
  • Đối chiếu số lượng tồn kho giữa số liệu của bộ phận Xuất nhập khẩu và bộ phận kế toán.
  • Tư vấn quy trình quản lý, xây dựng định mức, quy chuẩn số liệu khớp đúng giữa số liệu theo dõi của bộ phận Kế toán và bộ phận Xuất nhập khẩu.
  • Tham gia tiếp đón, giải trình số liệu khi có quyết định kiểm tra sau thông quan.

Case study


N&V Bridge Group đã thiết lập hồ sơ xuất nhập khẩu, tư vấn nghiệp vụ ngoại thương, lựa chọn đối tác, tư vấn về các điều kiện giao hàng, vận chuyển cũng như giải pháp logistic trong xuất nhập khẩu, chuẩn bị hồ sơ kế toán xuất nhập khẩu cho hàng loạt doanh nghiệp trong và ngoài nước. Công ty đã tư vấn dịch vụ hải quan cho gần trăm doanh nghiệp cũng như dự án, mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho tất cả khách hàng.

Các thông tư nghị định


Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ban hành ngày 18/06/2012 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam ban hành ngày 03/02/2016 Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam  Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 19/10/2015 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, ban hành ngày 14/09/2015 Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ban hành ngày 14/06/2005 Nghị định số 81/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại ban hành ngày 22/05/2018 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương ban hành ngày 15/05/2018 Nghị định số 43/2017.NĐ-CP về nhãn hàng hóa ban hành ngày 14/04/2017 Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử ban hành ngày 16/05/2013 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ban hành ngày 13/06/2019 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ban hành ngày 06/04/2016 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ban hành ngày 23/06/2014 Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ban hành ngày 24/11/2015 Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ban hành ngày 14/06/2019 Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục Thông tư số 35/2016/TT-BCT quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam 

Nhân sự chuyên trách