Chuyển giao Khoa học công nghệ và nhượng quyền thương mại

Mô tả dịch vụ:

  • Thực hiện chuyển giao Khoa học và công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam.
  • Xin cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp Khoa học Công nghệ.
  • Thực hiện toàn bộ thủ tục nhượng quyền thương mại giữa các doanh nghiệp.

Case study


N&V Bridge Group đã hoàn thiện nhiều dự án nhượng quyền thương mại cũng như chuyển giao Khoa học và công nghệ, trong đó phải kể đến:

  • Thực hiện thành công thủ tục nhượng quyền thương mại giữa Công ty A và Công ty D
  • Thực hiện thành công thủ tục chuyển giao KH&CN từ Nhật Bản vào Việt Nam cho Công ty S