Đất đai và môi trường

Mô tả dịch vụ:

  • Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất
  • Thực hiện thủ tục chuyển nhượng tài sản trên đất, thủ tục thay đổi chủ sở hữu đất và tài sản gắn liền với đất
  • Thực hiện xử lý toàn bộ các tranh chấp phát sinh liên quan đến mảng đất đai
  • Lập hồ sơ thẩm định và báo cáo quan trắc môi trường, báo cáo đề án bảo vệ môi trường.
  • Xin cấp giấy phép xây dựng các công trình.

Case study


Các vấn đề liên quan đến tư vấn đất đai đều được Ban pháp chế N&V Bridge Group tư vấn nhiệt tâm, hiệu quả và để lại những dấu ấn đặc biệt đối với các đối tác/ khách hàng. Trong đó nổi bật là các dự án như sau:

  • Công ty TNHH Sản xuất S: Hoàn thành và xác nhận các hạng mục xây dựng tồn tại trên đất, xin cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ăn.
  • Chuyển đổi công năng tầng kỹ thuật thành sàn thương mại phục vụ ăn uống của Công ty D.