Theo từng giai đoạn phát triển, với tầm nhìn chiến lược sâu và rộng, đầu tư có trọng điểm, chúng tôi đã lần lượt triển khai mở rộng ngành nghề kinh doanh một cách có chọn lọc và bước đầu đã thu được những thành công nhất định.

1.3 Dịch vụ tư vấn Pháp lý


Dịch vụ tư vấn Pháp lý là một trong những dịch vụ mũi nhọn của N&V Bridge với nội dung cụ thể như tư vấn tổng hợp pháp lý liên quan đến vận hành doanh nghiệp;Tư vấn giải quyết các tranh tụng thương mại...