Các vấn đề thường gặp về Hợp đồng gia công – Dịch vụ đại lý Hải quan

28/08/2019


Tình huống 1: Công ty là doanh nghiệp đầu tư 100% vốn nước ngoài, có 1 doanh nghiệp chế xuất muốn thuê công ty gia công sản phẩm cho bên họ. Và công ty phải tự cung ứng nguyên liệu phụ như dầu, hóa chất. Vậy lượng nguyên liệu phụ này bên có được nhập khẩu loại hình A12 hay không hay bắt buộc phải nhập E21? Nếu nhập A12 thì có phải làm báo cáo gì không

Giải đáp:

Công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 của Tổng cục Hải quan thì:
Loại hình A12 – Nhập kinh doanh sản xuất (Hàng hoá làm thủ tục tại Chi cục Hải quan khác Chi cục Hải quan cửa khẩu): Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hoá để tiêu dùng, hàng kinh doanh thương mại đơn thuần; nhập kinh doanh nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất (Trừ GC, SXXK, DNCX và doanh nghiệp trong khu phi thuế quan); hàng nhập đầu tư miễn thuế, đầu tư nộp thuế làm thủ tục tại Chi cục Hải quan khác Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập; doanh nghiệp nội địa nhập kinh doanh hàng hoá từ khu phi thuế quan, DNCX hoặc nhập kinh doanh tại chỗ.
Loại hình E21 – Nhập nguyên liệu để gia công cho thương nhân nước ngoài: Sử dụng trong trường hợp nhập khẩu nguyên liệu để gia công cho thương nhân nước ngoài. Nguyên liệu thực hiện hợp đồng gia công có thể nhập theo chỉ định của thương nhân nước ngoài hoặc tự cung ứng từ nguồn nhập khẩu; sử dụng cả trong trường hợp doanh nghiệp nội địa nhận gia công cho doanh nghiệp chế xuất.

=> Như vậy, trường hợp công ty nhận gia công cho DNCX và nhập khẩu nguyên liệu để cung ứng cho hợp đồng gia công thì thực hiện nhập khẩu theo loại hình E21.

Tình huống 2: Doanh nghiệp chế xuất đem đi gia công lại mà không thông báo hợp đồng gia công cho cơ quan hải quan, như vậy có bị ấn định thuế phần nguyên liệu đó không?

Giải đáp:

Căn cứ khoản 41 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định:
41. Điều 62 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 62. Thủ tục hải quan đối với trường hợp thuê gia công lại
3. Trường hợp thuê doanh nghiệp chế xuất gia công hoặc nhận gia công cho doanh nghiệp chế xuất thực hiện theo quy định tại điều 76 Thông tư này”
– Căn cứ khoản 52 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định:
52. Điều 76 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 76. Thủ tục hải quan đối với trường hợp DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công, DNCX nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa, DNCX thuê DNCX khác gia công, DNCX thuê nước ngoài gia công
1. Hàng hóa do DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công:
a) Doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan theo quy định về gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài quy định tại mục 1 và mục 2 Chương III Thông tư này. Riêng về địa điểm làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp nội địa được lựa chọn thực hiện tại Chi cục Hải quan quản lý DNCX. …
b) DNCX không phải làm thủ tục hải quan khi đưa hàng hóa vào nội địa để gia công và nhận lại sản phẩm gia công từ nội địa.
Trường hợp đưa hàng hóa từ DNCX vào thị trường nội địa để gia công, bảo hành, sửa chữa nhưng không nhận lại hàng hóa thì bên nhận gia công (doanh nghiệp nội địa) phải đăng ký tờ khai mới để thay đổi mục đích sử dụng theo quy định tại Chương II Thông tư này….
5. Các trường hợp không làm thủ tục hải quan tại điều này, DNCX có trách nhiệm lưu giữ và xuất trình các chứng từ tài liệu liên quan đến hoạt động gia công, sản xuất hàng xuất khẩu theo quy định tại điều 60 Luật Hải quan, điều 37 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP (trừ việc thông báo cơ sở sản xuất)”.

=> Theo quy định trên, khi DNCX thuê Doanh nghiệp nội địa gia công thì Doanh nghiệp nội địa địa làm thủ tục hải quan theo quy định về gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài quy định tại mục 1 và mục 2 Chương III Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC). DNCX không phải làm thủ tục hải quan khi đưa hàng hóa vào nội địa để gia công và nhận lại sản phẩm gia công từ nội địa. Theo đó, công ty không phải thực hiện thủ tục thông báo hợp đồng gia công và cơ sở sản xuất cho cơ quan hải quan.

Tuy nhiên, công ty có trách nhiệm lưu giữ và xuất trình các chứng từ tài liệu liên quan đến hoạt động gia công.
Trường hợp tại thời điểm cơ quan Hải quan kiểm tra công ty không xuất trình được hợp đồng gia công lại thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật tùy mục độ, tình tiết vi phạm theo các quy định tại Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 45/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ.